شهروند مسؤل
                                                       

در این کانون فعالیت های فرهنگی و مذهبی از قبیل : زیارت عاشورا ، مسابقات کتابخوانی دردانشگاه و خوابگاه  ،مسابقه نماز ، سؤالهایی در رابطه با احکام شرعی با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری برگزار می گردد .

توضیحاتی در رابطه با شهروند و حقوق شهروندی :  

شهروندی یک حس جمع گرایی و فراگیر است که دیگر هویت ها فاقد آنند زیرا امروزه انسان نمی تواند از جامعه خارج گردد و نسبت به سرنوشت جامعه بی اعتنا باشد. شهروند به کسی گفته می شود که مسئول و متعهد است و به آزادی های مدنی خود آگاه می باشد و برخوردار از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی است. بدین ترتیب شهروندی را می توان به آگاهی و خود آگاهی افراد به حقوق و جایگاه اجتماعی خویش و مسئولیت در قبال جامعه و حکومت و احساس نیاز به مشارکت مدنی و عمومی دانست. لذا شهروندان صاحبان کشورند و دولت نماینده و مبعوث مردم ضمناً مشارکت سیاسی به شهروندان امکان می دهد تا با قانونگذاری دموکراتیک وضعیت و منزلت خود را سامان دهند و با رأی دادن سرنوشت اجتماعی خود را رقم زنند و اراده ملی خود را نشان دهند. زیرا یکی از نشانه های جامعه مدنی آن است که نقش مردم در اداره جامعه نهادینه می گردد. اندیشمندان جامعه مدرن را جامعه مدنی می دانند که مهمترین ویژگی آن مشارکت مدنی، پیوستگی و همبستگی شهروندان و مشارکت فعالانه آنان در شرایطی آزاد و برابر است .

بدین ترتیب مشخص است که مسئولیت پذیری مشارکت شهروندی نیاز به آموزش و تمرین دارد. آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود و حقوق و مسئولیت حکومت در قبال مردم خود به خود برخورداری از حقوق شهروندی را تسهیل می کند. همکاری و تعامل فرد و جامعه و دولت برای رسیدن به عدالت اجتماعی بسیار ضروری است زیرا سعادت فرد کاملاً به سعادت جامعه مرتبط است. وقتی فرد سعادتمند است که همنوعان او نیز آزاد و سعادتمند باشند. لذا در تمرین مشارکت شهروندی موارد مهمی نظیر مسئولیت شهروندی، مطالبه شهروندی، عضویت در جامعه سیاسی، شناخت مسئولیت مدنی، بیرون آمدن از هویت های محدود و انحصاری، شناسائی حقوق ملت و آزادیهای عمومی، مشارکت در سرنوشت اجتماعی و شرکت در انتخابات، مسئولیت پذیری سیاسی، قرارگرفتن در مدار پرسش گری و نظارت بر امور عمومی، تأثیر گذاری بر تصمیم سازیها، برخورداری از مطبوعات آزاد، پیدا کردن شهامت مدنی و زیست سیاسی و مدنی و نظایر آن باید مورد توجه قرار گیرد. ضمناً در آموزش شهروندی باید روح خدمت به جامعه در افراد پرورش یابد و در تحقق حقوق شهروندی نیز قوانین شایسته وضع و ضمانت اجرائی پیدا کند که در این خصوص آحاد مردم با دولت مسئولیت مشترک دارند چون نمیتوان کنار نشست و همه مسئولیت ها را به عهده دولت انداخت. متأسفانه این تصور که همه مسئولیت ها به عهده دولت است و افراد خود را مسئول ندانند مانع بزرگ در برخوردار شدن از حقوق شهروندی بوده و هست. به همین جهت آموزش شهروندی اهمیت پیدا کرده چون در آن مسئولیت مردم در اثر آگاهی ها افزایش می یابد و حقوق مردم محفوظ می ماند و حکومت نیز پاسخگوی مردم می شود و به مسئولیت خود در قبال مردم بهتر عمل می کند .

بدین ترتیب حقوق شهروندی به مفهوم نوین مجموعه حقوق و امتیازاتی است که در نظام حقوقی یک کشور به اتباع آن کشور تعلق می گیرد. حقوق شهروندی با این تعریف در واقع روابط مردم با حکومت و حکومت با مردم و مردم با مردم است و در مفهوم خاص آن یک رابطه حقوقی سیاسی بین مردم و حکومت است. به عبارت دیگر شهروندی حقوق و تکالیف مردم و حکومت در قبال یکدیگر می باشد .